Velikost textu

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění  vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. Oficiální název

Obec Pluhův Žďár

2. Důvod a způsob založení

Obec Pluhův Žďár je jedním ze základních územních samosprávných společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Další informace – viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura

Obec Pluhův Žďár má 11 členů zastupitelstva, včetně uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.

4. Kontaktní spojení

Veškeré kontaktní údaje naleznete zde.

5. Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

 • účet vedený u Komerční banky, a.s.- č. účtu: 35-9980560257/0100

6. IČO

Identifikační číslo organizace (IČO) – 00247260

7. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ) - CZ00247260

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Uveřejněny v archívu na úřední desce zde.

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte, prosím, obecní úřad. Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pro podání žádostí a dalších podání využijte kontaktních údajů zde, případně elektronického formuláře.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

12. Formuláře

Pro získání potřebných formulářů, které jste nenalezli na těchto stránkách, kontaktujte, prosím, obecní úřad.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací).Možno odkaz na pověřené město

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • Zákon č. 301/2000 Sb.  o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 133//2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a další. 

Dále obec jedná dle místních vyhlášek:

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 - o místních poplatcích ( ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, ze vstupného)

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

poplatek za změnu trvalého pobytu: Kč 50,--
poplatek za ověření podpisu, listiny (1 stránka): Kč 30,--
poplatky za výpisy z Czech Pointu jsou stanoveny přímo systémem Czech Point.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. ??? jako třeba závěrečný účet obce???

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

 

Kontakty

Obecní úřad Pluhův Žďár

Pluhův Žďár č.p. 66
378 24 Pluhův Žďár
Jižní Čechy, Jindřichohradecko

tel:

 • +420 384 382 255, 
 • +420 380 427 666

mail: 


Starosta

   Radim Beneš,  602 146 699
   starosta@obecpluhuvzdar.cz

Místostarosta

   Zdeněk Mareš, tel. 721 186 050

Kancelář starosty

   ing. Šárka Jarolímková,  725 972 632
   kancelar@obecpluhuvzdar.cz


Pracovní doba

   pondělí až pátek: 7.00 - 15.00